رابط زنجیر ( Connected Link )

رابط زنجیر یکی از اتصالاتی است که تنها مختص زنجیر می باشد. از رابط زنجیر برای اتصال دو قطعه زنجیر به هم استفاده می شود.

جنس اکثر رابط زنجیر های بازار فولاد گرید G80 می باشد .