حلقه فولادی ( Master Link )

حلقه فولادی هم در اتصالات اسلینگ های سیم بکسلی و هم در اتصالات اسلینگ های زنجیری مورد استفاده قرار می گیرد .